top of page

10km

und sie enthalten auch Spielelemente, die Ihr Gehirn auf die Probe stellen und Sie unterhalten werden. Der ideale Helfer für einen Ausflug mit der Familie

Úvodní ustanovení

   
 1. Tyto obchodní podmínky („Podmínky“) upravují podmínky užívání mobilní aplikace Loxper („Aplikace“) a všech jejích produktů nebo služeb („Služby“). Provozovatelem Aplikace a poskytovatelem Služby je Ing. Jaroslav Haltmar, IČO: 687 73 463, se sídlem Údolní 212/49, 602 00, Brno - Brno-město („Provozovatel“).

 2. Stažením Aplikace a užíváním Služeb vzniká mezi Provozovatelem a uživatelem Aplikace („Uživatel“) smluvní vztah. Uživatel tím zároveň vyjadřuje svůj souhlas s těmito Podmínkami.

Aplikace

 1. V rámci Služby umožňuje Provozovatel prostřednictvím Aplikace jednoduché propojení návštěvníků, turistů i místních obyvatel s průvodci, kteří jim v Aplikaci připravili zábavné trasy („Trasy“).

 2. Trasy jsou vedeny zajímavými lokalitami, které spojuje konkrétní příběh a obsahují také herní prvky. Trasy jsou navrženy lokálními průvodci a zavedou Uživatele na místa, které běžné průvodce neukazují. Aplikace má být postupně doplňována o další Trasy v dalších lokalitách.

Užívání Aplikace

 1. Uživatel Aplikace musí být starší 13 let. Užíváním Aplikace Uživatel prohlašuje a zaručuje Provozovateli, že je starší 13 let.

 2. Uživatel je povinen používat tuto Aplikaci výhradně v souladu s těmito Podmínkami a s obecně závaznými právními předpisy.

 3. Uživatel je oprávněn užívat Aplikaci výhradně k soukromým – nekomerčním účelům. Jakékoliv užití Aplikace ke komerčním účelů bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele je zakázáno. V případě porušení této povinnosti nahradí Uživatel Provozovateli veškerou vzniklou újmu včetně ušlého zisku.

Uživatelský účet

 1. Využití některých Služeb v rámci Aplikace může být podmíněno registrací Uživatele. Registrace Uživatele je dobrovolná a probíhá prostřednictvím zřízení uživatelského účtu. Pokud se Uživatel rozhodne založit si uživatelský účet, je povinen při zakládání uvést pravdivé údaje.

 2. Uživatel nese plnou odpovědnost za řádné zabezpečení jeho uživatelského účtu včetně volby bezpečného přístupového hesla a jeho uchování. Za veškeré aktivity, ke kterým prostřednictvím daného účtu dojde, odpovídá výhradně Uživatel. Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za jednání Uživatele a způsob, jakým Uživatel Aplikaci využívá.

 3. Provozovatel je oprávněn kontrolovat údaje, které Uživatel uvedl při zakládání uživatelského účtu. V případě uvedení nepravdivých údajů může Provozovatel založení uživatelského účtu nepovolit anebo jej po založení zrušit.

 4. V případě jakéhokoliv narušení bezpečnosti uživatelského účtu včetně ztráty přístupových údajů je Uživatel povinen bezodkladně o této skutečnosti informovat Provozovatele. Uživatel je odpovědný za veškerou újmu, která Provozovateli nebo jakékoliv třetí osobě v souvislosti s porušením této povinnosti vznikne.

 5. Provozovatel je oprávněn pozastavit nebo zrušit uživatelský účet v případě, že Uživatel porušil jakékoliv ustanovení těchto Podmínek, porušil jakékoliv ustanovení obecně závazných právních předpisů anebo ze strany Uživatele úmyslně dochází k poškozování dobrého jména Provozovatele. V případě zrušení uživatelského účtu může Provozovatel také zablokovat e-mailovou adresu a přijmout další opatření tak, aby zabránil další registraci Uživatele.

Uživatelský obsah

 1. Uživatel může mít možnost prostřednictvím Aplikace vkládat uživatelský obsah, a to např. fotografie, recenze, hodnocení, popisy apod., který může být v Aplikace zveřejněn („Obsah“). Vložením Obsahu Uživatel akceptuje veškeré části těchto Podmínek týkající se Obsahu.

 2. Uživatel je výhradně odpovědný za jím vkládaný Obsah. Uživatel se zavazuje, že jím vložený Obsah bude v souladu s obecně závaznými právními předpisy, v souladu s těmito Podmínkami a vhodný k uveřejnění. Uživatel bere na vědomí, že jím vložený Obsah může být spojen s jeho jménem, uživatelským jménem či jiným identifikátorem Uživatele.

 3. Vložením Obsahu poskytuje Uživatel Provozovateli nevýhradní, neomezenou a bezplatnou licenci k Obsahu, a to ke všem způsobům užití dle autorského zákona („Licence“). Uživatel poskytuje Provozovateli Licenci k užití Obsahu, ke všem způsobům užití, a to v neomezeném územním, časovém a množstevním rozsahu. Licence se poskytuje na dobu určitou, a to na dobu trvání majetkových autorských práv Uživatele k Obsahu a jeho částem. Poskytovatel není povinen Licenci využít. Licence se poskytuje jako nevýhradní. Licence se poskytuje bezplatně a Uživatel nemá nárok na jakoukoliv náhradu v souvislosti s vloženým Obsahem. Provozovatel je oprávněn Licenci zcela nebo zčásti, úplatně i bezplatně, poskytnout a/nebo postoupit třetí osobě, a to i bez souhlasu Uživatele. Licence trvá i v případě, že Uživatel ukončí užívání Aplikace. Pokud bude Obsah Uživatelem odebrán, nemá to vliv na rozsah poskytnuté Licence.

 4. Vložením Obsahu Uživatel prohlašuje a zaručuje Provozovateli, že je oprávněn Licenci ve výše uvedeném rozsahu poskytnout, je vlastníkem veškerých práv k Obsahu a vložením Obsahu neporušil žádná práva třetích osob k Obsahu, zejména vlastnická práva, autorská práva a osobnostní práva, resp. práva na ochranu osobních údajů. V případě nepravdivosti tohoto prohlášení Uživatele je Uživatel povinen nahradit Provozovateli veškerou újmu způsobenou mu nepravdivostí tohoto prohlášení.

 5. Provozovatel je bez dalšího oprávněn určit způsob zobrazení Obsahu v Aplikaci. Provozovatel je zároveň oprávněn Obsah z jakéhokoliv důvodu z Aplikace odstranit či jej dočasně či trvale nezobrazovat. Provozovatel je oprávněn Uživateli vkládání Obsahu dočasně či trvale znemožnit, a to bez náhrady.

Platby

 1. Využití některých Služeb v rámci Aplikace může být zpoplatněno. Veškeré platby lze v rámci Aplikace učinit výhradně prostřednictvím platebních systémů Apple Pay a Google Pay. Poskytovatelé platebních systémů jsou smluvními partnery Provozovatele  odpovědní za bezpečnost transakčního procesu. Poskytovatelé platebních systémů zpracovávají osobní údaje Uživatele v pozici správců.

 2. Cena placených Služeb je Uživateli sdělena přímo v Aplikaci, vždy před jejím zakoupením. Provozovatel je oprávněn tyto ceny průběžně upravovat.

Odpovědnost Poskytovatele a Uživatele

 1. Provozovatel neposkytuje žádné záruky týkající se funkčnosti, kvality, obsahu, aktuálnosti či dostupnosti Aplikace či jednotlivých Služeb. Provozovatel má právo Aplikaci či jakoukoliv její část kdykoliv měnit, opravovat, doplňovat, ukončit či zpoplatnit. Provozovatel není povinen provádět aktualizace ani opravy Aplikace či jejího obsahu, ledaže to vyžadují obecně závazné právní předpisy. Provozovatel výslovně upozorňuje na skutečnost, že Trasy nemusí být z jakéhokoliv důvodu vždy dostupné a jejich dostupnost nijak negarantuje.

 2. Uživatel je výhradně odpovědný za způsob užívání Aplikace a jednotlivých služeb. Při užívání Aplikace je Uživatel povinen dbát potřebné opatrnosti a nepoužívat Aplikaci v případech, kdy to může být nebezpečné. Uživatel je povinen se při užívání Aplikace řídit zdravým úsudkem a Aplikaci užívá na své riziko. Při pohybu na Trase je Uživatel povinen řídit se obecně závaznými právními předpisy. Uživatel nese výhradní odpovědnost za veškerou újmu, kterou při pohybu na Trase způsobil jakékoliv osobě.

Zálohování

 1. Zhotovitel není povinen provádět zálohování uživatelského obsahu Aplikace. Za zálohování dat vložených Uživatelem do Aplikace je odpovědný výhradně Uživatel. Provozovatel není odpovědný za jakoukoliv újmu, která v souvislosti s případnou ztrátou dat Uživatele může vzniknout.

 2. Zhotovitel je oprávněn provádět zálohování uživatelského obsahu Aplikace pro interní účely. Zhotovitel není povinen provádět obnovu uživatelského obsahu.

Affiliate odkazy

 1. Aplikace může obsahovat tzv. „Affiliate odkazy“, které odkazují na produkt či službu třetí osoby – partnera Provozovatele. V případě zakoupení produktu či služby Uživatelem prostřednictvím Affiliate odkazu může Provozovatel obdržet provizi za nákup. V Aplikaci také může být možné získávat body, které může Uživatel využít ke zvýhodnění jeho nákupu prostřednictvím Affiliate odkazu.

 2. Zakoupením produktu či služby prostřednictvím Affiliate odkazu vzniká právní vztah výhradně mezi Uživatelem a třetí osobou. Provozovateli tím nevznikají žádné závazky či povinnosti a Provozovatel nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za tuto třetí osobu. Uživatel je odpovědný za řádné seznámení se s obchodními podmínkami třetí osoby.

 3. Provozovatel neodpovídá za dostupnost jednotlivých produktů či služeb nabízených třetí osobou prostřednictvím Affiliate odkazu ani možnost využít ke zvýhodnění nákupu body získané Uživatelem v Aplikaci a tuto Uživateli nijak nezaručuje.

Práva duševního vlastnictví

 1. Provozovatel je vlastníkem majetkových a duševních práv k Aplikaci a jejímu obsahu. Aplikace a její součásti jsou chráněny autorský zákonem. Provozovatel nepřevádí jakákoliv z těchto práv na Uživatele, s výjimkou práva užívat Aplikaci a Služby výhradně k soukromým účelům.

 2. Veškerá oprávnění Uživatele k užití Aplikace a Služeb jsou nevýhradní, nepřevoditelná a nepostupitelná. Uživatel není oprávněn udělit třetí osobě podlicenci. Uživatel není oprávněn jakkoli zasahovat do obsahu Aplikace, jakkoli tento obsah upravovat, doplňovat, reprodukovat či jej stahovat.

Spory a mimosoudní řešení sporů

 1. Tyto Podmínky a smluvní vztah mezi Provozovatelem a Uživatelem se řídím právním řádem České Republiky. K rozhodování sporů mezi Provozovatelem a Uživatelem jsou příslušené soudy České republiky.

 2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů mezi Provozovatelem a Uživatelem je příslušná Česká obchodní inspekce, IČO: 000 20 869, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.coi.cz. Pro řešení sporů on-line může Uživatel využít také platformu zřízenou Evropskou komisí nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz, je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Postoupení práv

 1. Uživatel není oprávněn postoupit nebo jinak převést žádná ze svých práv nebo povinností bez předchozího písemného souhlasu Zhotovitele.

 2. Provozovatel je oprávněn postoupit nebo jinak převést jakákoli svá práva související s Aplikací na třetí osobu i bez souhlasu Uživatele.

Zpracování osobní údajů

 1. Provozovatel v rámci provozování Aplikace a poskytování Služeb zpracovává osobní údaje Uživatele. Podrobné informace o způsobech nakládání s osobními údaji Uživatele jsou uvedeny v dokumenty „Zásady zpracování osobních údajů“ dostupném internetové adrese https://www.loxper.com/ v sekci Zásady zpracování obchodních údajů.

 2. Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů Uživatele v souladu s obecně závaznými právními předpisy a Zásadami zpracování osobních údajů.

Závěrečná ustanovení

 1. Uživatel tímto prohlašuje, že si tyto Podmínky důkladně přečetl, porozuměl jim a zavazuje se je při používání Aplikace a čerpání Služeb dodržovat.

 2. Provozovatel má právo kdykoli tyto Podmínky jednostranně měnit. Nové úplné znění Podmínek zveřejní Provozovatel v Aplikaci v sekci Obchodní podmínky a na internetové adrese https://www.loxper.com/ v sekci Obchodní podmínky. Nové znění Podmínek je platné dnem jejich zveřejnění a účinné dnem v nich uvedeným. Pokračováním v užívání Aplikace vyjadřuje Uživatel souhlas s novým zněním Podmínek a zavazuje se je dodržovat.

 3. Tyto podmínky jsou platné a účinné dnem 6. června 2020.

Kontaktujte nás

V případě potřeby lze v souvislosti s Aplikací či jednotlivými Službami kontaktovat Provozovatele na e-mailové adrese jaroslav@loxper.com.

bottom of page