top of page

Zásady ochrany osobních údajů

Úvodní ustanovení

1.        Prostřednictvím těchto zásad ochrany osobních údajů („Zásady“) informuje provozovatel mobilní aplikace Loxper („Aplikace“), jako správce a zpracovatel osobních údajů, Uživatele této Aplikace („Uživatel“), jako subjekty údajů, o veškerých činnostech zpracování a o zásadách ochrany osobních údajů a soukromí Uživatelů.

2.        Stažením Aplikace a jejím užíváním Uživatel vyjadřuje svůj souhlas s těmito Zásadami.

Správce údajů

1.        Správcem a zpracovatelem osobních údajů Uživatele je provozovatel Aplikace – Ing. Jaroslav Haltmar, IČO: 687 73 463, se sídlem Údolní 212/49, 602 00, Brno - Brno-město („Správce“). 

2.        Správce postupuje při zpracování osobních údajů Uživatele v souladu s těmito Zásadami a obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, a Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“).

Užívání Aplikace

 1. Uživatel Aplikace musí být starší 13 let. Užíváním Aplikace Uživatel prohlašuje a zaručuje Provozovateli, že je starší 13 let.

 2. Uživatel je povinen používat tuto Aplikaci výhradně v souladu s těmito Podmínkami a s obecně závaznými právními předpisy.

 3. Uživatel je oprávněn užívat Aplikaci výhradně k soukromým – nekomerčním účelům. Jakékoliv užití Aplikace ke komerčním účelů bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele je zakázáno. V případě porušení této povinnosti nahradí Uživatel Provozovateli veškerou vzniklou újmu včetně ušlého zisku.

Účel, právní základ, rozsah a doba zpracování osobních údajů

1.        Správce zpracovává osobní údaje Uživatelů pro následující účely:

a)        Provozování aplikace a plnění povinností Správce vůči Uživateli

•          Právní základ: Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je Uživatel.

•          Rozsah: (i) identifikační údaje – jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště apod.; (ii) kontaktní údaje – korespondenční adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo apod.; (iii) podrobnosti o účtu – uživatelské jméno, jedinečné ID uživatele, přístupové heslo, platební údaje apod.; a (iv) geolokační data mobilního zařízení – zeměpisná šířka a délka.

•          Doba: Údaje jsou zpracovávány po dobu trvání závazků ze smlouvy.

b)        Ochrana právních nároků Správce po ukončení smlouvy s Uživatelem

•          Právní základ: Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce

•          Rozsah: (i) identifikační údaje – jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště apod.; (ii) kontaktní údaje – korespondenční adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo apod.; a (iii) podrobnosti o účtu – uživatelské jméno, jedinečné ID uživatele, přístupové heslo, platební údaje apod.

•          Doba: Údaje jsou zpracovávány po dobu trvání promlčecích lhůt potenciálních nároků, tj. cca 3 roky od ukončení smlouvy, případně po dobu delší, pokud dojde ke stavění promlčecí lhůty, přerušení promlčecí lhůty apod.

c)         Vedení účetnictví a plnění daňových povinností

•          Právní základ: Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na Správce vztahuje.

•          Rozsah: Identifikační údaje – jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště apod.

•          Doba zpracování: Údaje jsou zpracovávány po dobu 5 let od vytvoření dokumentu.

d)        Kontaktování Uživatele za účelem zkvalitnění péče o zákazníky a informování o novinkách v Aplikaci

•          Právní základ: Souhlas uživatele.

•          Rozsah: (i) identifikační údaje – jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště apod. a (ii) kontaktní údaje – korespondenční adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo apod.

•          Doba zpracování: Údaje jsou zpracovávány po dobu trvání závazku ze smlouvy a dále po dobu 3 let od ukončení smlouvy nebo do odvolání souhlasu Uživatelem.

e)        Přímý marketing – produkty Správce související s Aplikací

•          Právní základ: Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce

•          Rozsah: (i) identifikační údaje – jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště apod. a (ii) kontaktní údaje – korespondenční adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo apod.

•          Doba zpracování: Údaje jsou zpracovávány po dobu trvání závazku ze smlouvy a dále po dobu 3 let od ukončení smlouvy.

f)          Přímý marketing – produkty Správce nesouvisející s Aplikací

•          Právní základ: Souhlas uživatele.

•          Rozsah: (i) identifikační údaje – jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště apod. a (ii) kontaktní údaje – korespondenční adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo apod.

•          Doba zpracování: Údaje jsou zpracovávány po dobu trvání závazku ze smlouvy a dále po dobu 3 let od ukončení smlouvy nebo do odvolání souhlasu Uživatelem.

g)        Přímý marketing – produkty třetích osob související či nesouvisející s Aplikací

•          Právní základ: Souhlas uživatele.

•          Rozsah: (i) identifikační údaje – jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště apod. a (ii) kontaktní údaje – korespondenční adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo apod.

•          Doba zpracování: Údaje jsou zpracovávány po dobu trvání závazku ze smlouvy a dále po dobu 3 let od ukončení smlouvy nebo do odvolání souhlasu Uživatelem.

2.        Osobní údaje jsou získány výhradně od Uživatele.

3.        V případě, že je právním základem souhlas Uživatele, uděluje se souhlas pro daný účel zpracování zvlášť a Správce zpracovává údaje pouze k těm účelům, ke kterým byl souhlas udělen.

4.        Při zpracování osobních údajů Uživatele není prováděno automatizované individuální rozhodování ani profilování.

Příjemci osobních údajů

1.        Správce je v odůvodněných případech a v přiměřeném rozsahu oprávněn předat osobní údaje Uživatele i dalším příjemcům – zpracovatelům, kteří zpracovávají osobní údaje dle jeho pokynů, zejména:

a)        poskytovatelům cloudových nebo hostingových služeb;

b)        provozovatelům platebních bran;

c)         smluvním partnerům zajišťujícím některé funkcionality Aplikace;

d)        účetní společnosti apod.

2.        Správce je dále v odůvodněných případech a v přiměřeném rozsahu oprávněn předat osobní údaje orgánům veřejné moci, jestliže je to nezbytné pro:

a)        dodržení obecně závazného právního předpisu anebo vykonatelné žádosti příslušného orgánu;

b)        uplatnění nároku Správce vůči Uživateli; anebo

c)         ochranu před poškozením práv, majetku anebo bezpečnosti Společnosti, Uživatele, dalších zákazníků Správce anebo veřejnost, a to v rozsahu dovoleném obecně závaznými právními předpisy.

3.        Osobní údaje Uživatele nejsou předávány do třetích zemí nebo mezinárodních organizací mimo Evropskou unii.

Cookies

1.        Internetové stránky Správce (www.loxper.com) mohou obsahovat cookies třetích stran, které slouží k získávání anonymních statistik o návštěvnosti a typickém chování na jednotlivých stránkách.

2.        Třetí strany v souvislosti s cookies zpravidla neukládají osobní údaje Uživatele, neboť jim identita návštěvníka stránky není známa.

Práva Uživatele jako subjektu údajů

 1. Každý Uživatel má v souvislosti se zpracováním jeho osobních údajů správcem následující práva:

 • Právo na informace o zpracování osobních údajů

Uživatel má právo na to být Správcem informován o zpracování jeho osobních údajů, čímž se rozumí zejména informace o účelu zpracování, totožnosti správce, oprávněných zájmech správce, příjemcích osobních údajů apod.

 • Právo na přístup k osobním údajům

Uživatel má právo požadovat potvrzení, zda Správce zpracovává jeho osobní údaje, a je-li tomu tak, získat kopii těchto údajů a informace vyplývající z článku 15 GDPR.

 • Právo na opravu

Za podmínek článku 16 GDPR má Uživatel má právo požadovat opravu či doplnění jeho osobních údajů v případě, že Správce zpracovává nesprávné či neúplné údaje. Uživatel má zároveň povinnost bezodkladně oznámit Správci změnu v jeho osobních údajích.

 • Právo na výmaz

Za podmínek článku 17 GDPR má Uživatel právo požadovat výmaz jeho osobních údajů.

 • Právo na omezení zpracování

Za podmínek článku 18 GDPR má Uživatel právo požadovat omezení zpracování jeho osobních údajů.

 • Právo na přenositelnost údajů

Je-li zpracování založené na souhlasu Uživatele anebo je prováděné za účelem plnění povinností ze smlouvy, jejíž smluvní stranou je Uživatel, a zároveň je zpracování prováděné automatizovanými prostředky, má Uživatel za podmínek článku 20 GDPR právo obdržet jeho osobní údaje, které od něj Správce získal, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Bude-li to Uživatel požadovat a bude-li to technicky možné, předá Správce osobní údaje Uživatele přímo jinému správci.

 • Právo vznést námitku

Zpracovává-li Správce osobní údaje Uživatele na základě jeho oprávněných zájmů či oprávněných zájmů třetí strany, má Uživatel v souladu s článkem 21 právo vznést námitku proti tomuto zpracování. Uživatel má právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů pro účely přímého marketingu a v takovém případě Správce osobní údaje Uživatele pro tento účel zpracovávat nebude.

 • Právo odvolat souhlas

Uživatel má právo kdykoliv odvolat jeho souhlas se zpracováním osobních údajů, které jsou Správcem na základě daného souhlasu zpracovávány, a to za podmínek článku 7 GDPR.

 • Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování

Uživatel má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká. Automatizované rozhodování je v souladu s článkem 22 GDPR přípustné v případě, kdy je nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi Uživatelem a Správcem, pokud je povoleno právem Evropské U nebo členským státem anebo pokud je založeno na výslovném souhlasu Uživatele.

 • Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Domnívá-li se Uživatel, že Správce zpracovává jeho osobní údaje v rozporu s obecně závaznými právními předpisy na ochranu osobních údajů, má v souladu s článkem 77 GDPR právo podat stížnost u dozorového úřadu.

 1. Výše uvedená práva může Uživatel vůči Správci prostřednictvím Aplikace, e‑mailové adresy jaroslav@loxper.com, webové adresy www.loxper.com a/nebo poštou na adrese sídla Správce.

 2. Uživatel může svá práva uplatnit také u dozorového úřadu, kterým je na území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů, IČO: 708 37 627 se sídlem Pplk. Sochora 27
  170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz, web: www.uoou.cz, ID datové schránky: qkbaa2n.

Závěrečná ustanovení

 1. Tyto podmínky jsou platné a účinné dnem 6. června 2020.

bottom of page